Sample Menu

Sample Module

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Privacy Verklaring

Algemeen

Garage VAN DEN DRIESSCHE NV met vestiging in LIEDEKERKE – Nijverheidszone – Begijnenmeers 7 hecht een groot belang aan de bescherming van privacy van zijn klanten.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens binnen ons bedrijf verloopt geheel in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als 'GDPR'). Deze privacyverklaring werd opgesteld omdat wij hierover eerlijk en transparant willen communiceren.

Door gebruik te maken van de website en onze diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van de Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hier beschreven, aanvaardt.

Ons Privacy-beleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van de actuele wetgeving. Deze aanpassingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens...

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen..

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt en wat is hiervoor de juridische basis?

Garage VAN DEN DRIESSCHE verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van de website en onze diensten een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

Deze gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de diensten die worden uitgevoerd door Gar. VAN DEN DRIESSCHE. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • Het aanbieden      en verbeteren van onze diensten, met inbegrip van facturatie en offertes,      het verzamelen en verwerken van gebruikersopinies, evenals het aanbieden      van support. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de      uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en Gar. VAN DEN      DRIESSCHE
 • Het      aanbieden van algemene informatie, productinformatie, nieuwsbrieven en      aanbiedingen van Gar. VAN DEN DRIESSCHE.
 • Deze      verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel op basis van de toestemming      van de Gebruiker, dewelke wordt gegeven tijdens de registratieprocedure.
 • De      detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen      en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder      onze website en diensten worden aangeboden. Deze verwerking van      persoonsgegevens is vereist in het kader van een juridische verplichting.

Door gebruik te maken van onze website en de functionaliteiten heeft de Gebruiker toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens door Gar. VAN DEN DRIESSCHE. Indien er persoonlijke gegevens van derden worden verwerkt, verklaart Gar. VAN DEN DRIESSCHE uitdrukkelijk dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tot dewelke deze persoon partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van deze persoon alvorens tot een overeenkomst te komen.

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van ons platform valt.

Persoonsgegevens:

Wij verzamelen de gegevens via de centrale computer, beheerd door de zaakvoerders van Gar. VAN DEN DRIESSCHE

Gevraagde contactgegevens: Naam, adres, email-adres, telefoon- en faxnummer.

Tijdens een verdere afhandeling van een offerte, aankoop of een herstelling, kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld worden. De betrokkene beslist steeds zelf over de hoeveelheid informatie die hij vrij geeft.

Gegevens overgedragen naar derde partijen:

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik.Verkoop en onderhoudsfacturen worden doorgegeven aan RBL via een beveiligde interne applicatie.

Wij kunnen u ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die niet aan ons verbonden zijn.

Uw rechten:

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat gar. VAN DEN DRIESSCHE de persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit betekent volgende garanties;

 • Persoonsgegevens      worden enkel conform de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde      doeleinden verwerkt.
 • Wij      verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel voor zover dit toereikend,      ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Wij      bewaren uw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk, dit      wil zeggen zolang uw account actief is of zolang de persoonsgegevens      noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.

Gar. VAN DEN DRIESSCHE heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om u een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal garage VAN DEN DRIESSCHE onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.


Uw rechten als Gebruiker

Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   ofwel met aangetekend schrijven aan,

                                     GARAGE VAN DEN DRIESSCHE nv

                      Nijverheidszone-Begijnenmeers 7 -   1770 LIEDEKERKE .

Recht van toegang: U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissen van gegevens: U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of voor het realiseren van onze rechten en eisen nodig hebben, evenals gegevens, die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen langer moeten opslaan. Voor zover gegevens alleen niet gewist worden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

Beperking van de verwerking: U kunt van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Daarnaast heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van de toestemming: Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.

Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten: U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Contact

 •  Begijnemeers 7
  1770 Liedekerke
 • 053/67.16.00

Renault social